pIrmAis
Яндек�?.�?етрика
pIrmAIs
mĒs
ArhĪvs
IntErnEts
jAunUmI
prOjEktI
sAzIņA
piEkt? dImEnsIjA > pIrmAis

Sekojot savai sirdsbalsij esmu uzs?cis projekt?anas gaitas izmantojot BIM model?anas iesp?jas.
Str?d?ju pie ineniera darbiem un esmu sa??mis sertifik?tu ?ku konstrukciju projekt?an?.
Apr??iniem izmantoju programmu "Robot millennium", bet ras?jumu sagatavoanai - "Autodesk Revit Structural".
Vistuv?kais ir ?kas mode?a izveide un t?s deta?u izstr?de.

jAunUmI īsUmĀ
20/04 - Sertifikāta iegūšana
06/04 - Mana vizītkarte